من عاشـــــقِ چشــمت شــــــدم


 
می خواهم از نو

در مهربانی چشم هایت زاده شوم...
.
.
.
.
.
می شود؟

90/07/02 | 15:54 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |

www . night Skin . ir