من عاشـــــقِ چشــمت شــــــدمتنها...

 تماشای جامِ  چشم های مهربانِ اردیبهشتی ات کافی ست...

تا به جای همه شراب های جهان مستم کنی...پی نوشت:چقدر بدونِ چشم های مهربان اردیبهشتی ات...دنیا شعر و واژه عاشقانه کم می آورد...
92/01/29 | 0:9 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |شرابِ وصلِ تو در کامِ جانِ من ازلی ست

هنوز مستم از آن جامِ آشنایی باز...


سعدی


91/12/14 | 22:0 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |
از چشم های مهربانِ تو که می نویسم...

واژه ها از قلبِ من تا صفحه سفیدِ 
کاغذ


پر می کشند...

91/12/14 | 21:57 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |


دوست داشتنِ تو...

مثلِ هوا...مثلِ نفس...

نمی شود که در جان من جاری نباشد...نمی شود...

که اگر نباشد...من هم نیستم...


 


91/11/13 | 15:47 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |


روزهای من  متبرک است به خورشید نگاهِ مهربانت...

این که پرده ها را کنار بزنی آرام...دست هایم را میان مهربانی دست هایت غرق کنی...

"که بیدار شو دختر رویا ها و دشت های سبز...

ببیین خورشید ،گل های باغچه و این درختان کنار پنجره ...

مشتاق تماشای چشم های تواَند که سلامشان کنی..."

من اما میان همه آنها، تنها تماشای مهربانی چشم های تو را مشتاقم...

که به روشنای چشم های همیشه زلالت دلِ کوچکم روشن شود...

این که هستی...این که می شود هر صبح جرعه های چای را با طعمِ چشم های تو شیرین کنم...

این که لقمه های صبحانه آغشته طعم مهربانی دست هات باشد...

ابن که شب ها  سرم را به شانه های مهربانت تکیه دهم...

 یادم برود تمام خستگی های یک روز سخت را...

همه این ها یعنی هنوز هم می شود لحظه ها طعم خوشبختی داشته باشند...

یعنی آن همه صبر و صبوری روزهای دوری...

 به طعمِ مهربانی بدون مرز چشم هات  می ارزید...
91/11/10 | 22:14 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |

www . night Skin . ir